Home

Umělecké prostředky v proze

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY V UMĚLECKÉM STYLU - Studentske

Umělecké zobrazovací prostředky, CJ - Český jazyk - - unium

Motiv se vyskytuje v lyrice, epice i dramatu. Motivem v Babičce může být třeba babiččina truhla, dalekohled Josefa II., Viktorčin splav aj. Základní motivy bychom si vždy měli pamatovat. Literární téma - je souhrn jednotlivých motivů a v textu zdůrazněných prvků věcného, ale zejména ideového obsahu díla. Podobně. / V každou roční dobu. epanastrofa (palilogie) - opakování slov na konci a na začátku verše (větného celku) následujícího; díky tomu se k sobě myšlenky pevněji váží, čímž se zesiluje kompoziční návaznost, př. Čelakovský: Střela ta se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína V běžném vypravování to bývají nejčastěji skutečné události (pokud nevypravujeme své sny, nebo nereprodukujeme události, o nichž jsme se dočetli, scény z filmu...). V uměleckém stylu se nerozlišuje, nakolik autor zobrazil reálné události, své skutečné zážitky, a nakolik jsou zobrazované děje fikcí

Co jsou umělecké prostředky? Odpovědi

Jde tedy o umělecký styl.Doplňuji:Umělecký styl je styl umělecké prózy, dramatu a poezie.V próze převažuje vypravování, umělecký popis (líčení), charakteristika, úvaha, případně prolínání různých útvarů.V dramatu - jazyk se neliší od běžného.Ve veršované poezii rozmatnité umělecké básnické prostředky - umělecké jazykové prostředky představuje jazyk (ve své umělecké platnosti; kromě toho zde má jazyk i funkci běžně sdělovací) - struktura - určitá suma jednotlivin, některé jednotky působí dynamicky v rámci dialektických vztahů (struktura určována právě vztahovostí, která ji dynamizuje). - mnoho postav, spletité osudy na nejrůznějších prostředích v delším čase, - má velkou tematickou šíři, má různé umělecké prostředky, - historický, psychologický - vznikají románové kroniky - Sága rodu Forsytů - John Galworthy, - román-řeka - Romain Rolland: Jan Kryštof Žánry lyricko-epick 6. Velké umělecké směry 17. - 18. století ( Literární klasicismus, osvícenství, preromantismus ) Klasicismus - kolébkou klasicismu byla Francie, vláda Ludvíka 14. (král slunce) - Znaky - jednotné principy a pevný řád - rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu / baroko) - krása je v pravdě a v obrazu přírod

V umělecké próze převažuje vypravování, charakteristika, popřípadě úvaha. Velmi časté je prolínání různých slohových postupů. Současné drama se nijak výrazně neliší od běžné řeči. Ve veršované poezii vládne rozmanitost jazykových prostředků, v popředí je rytmus a obraznost v umělecké tvorbě (Čapkův styl - sklon k hovorovosti, Vančurův styl - sklon ke knižnosti) b) objektivní slohotvorní činitelé (obecné platnosti) - autor k nim musí přihlížet, je jimi vázán - zaměření, cíl, funkce projevu - v běžném hovoru vyjadřování prosté (něco sdělit), v odborné

Chlapec vypráví starcovi o pátrání pobřežními hlídky a letadly v době Santiagovy výpravy a nakonec mu přislíbí, že příště pojede na moře s ním. Umělecké, jazykové a kompoziční prostředky. Struktura díla. Stavba díla: souvislý text členěný do odstavců . Kompoziční vrstva. Kompozice epických děl umělecké prostředky básnického vyjádření dobové přijetí díla Literární tvorba: V Máchově tvorbě se projevuje romantismusve všech charakteristických znacích: subjektivismus (jednotlivec se stává středem pozornosti nejen ve vnější podobě, ale hledá cestu do nitra, k nejhlubším prožitkům

Román: mnoho postav, spletité osudy na nejrůznějších prostředích v delším čase, má velkou tematickou šíři, má různé umělecké prostředky . FILM: V letech 1980/1981 byla kniha zfilmována pod titulem My děti ze stanice Zoo. POROVNÁNÍ S JINÝM DÍLE Práce autorů umělecké literatury se na první pohled zdá jednoduchá. Prostě se nechají osvítit múzou, rychle napíšou, co je zrovna napadlo, a velké dílo je na světě. Jednoduché jako facka! Nebo ne? Je sice pravda, že umělecký styl se vyznačuje určitou volností po obsahové i formální stránce, ovšem i zde je třeba dodržovat alespoň nějaká pravidla - zejména v. Umělecké texty tak vznikají a účastní se komunikace zpravidla v psané formě, sekundárně však získávají i mluvenou podobu (divadelní představení, rozhlasová četba, audioknihy apod.); v minulosti přitom měly výrazné zastoupení i umělecké texty primárně mluvené a uchovávané ústní tradicí (mj. starověké eposy.

Umělecké směry a představitelé-----UMĚLECKÉ SMĚRY-----IMPRESIONISMUS - umělecký směr, vznikl ve francouzském malířství v 70. letech 19. stol. - usiloval o zachycení okamžitých smyslových vjemů, dojmů, pocitů nové hudební prostředky (uvolnění harmonie, využití barevných možností nástrojů) POČÁTKY UMĚLECKÉ PRÓZY V POLSKÉ LITERATUŘE LUDVÍK ŠTĚPÁN (BRNO) ROMÁN - PROTOTY VELKP É EPIK Y Počátky polské umělecké jso prózu - oproty poezii i - fázov posunutě o y zhruba dvě stě let. Tolik totiž čin dobyí rozdí kd,y Jal Kochanowsk ond i konstituoval v rozvíjející se polské literatuře základní básnick. Struktura a kompozice v próze strukturu literárního díla tvoří všechny prostředky, které se na něm podílejí; základní z nich jsou: tematika kompozice jazyk tematiku tvoří soubor témat (někdy se užívá i pojmu námět díla), tématem rozumíme jev uvedený v díle kompozice je způsob zařazení a spojení témat umělecké jazykové prostředky představuje jazyk (ve své. V uměleckém stylu se využívá všech jazykových prostředků spisovných, ve vhodné míře i prostředků a podob nespisovných, archaismů a neologismů. Vypravování - útvar slohového postupu vyprávěcího - v běžných hovorech - prosté vypravování událostí, zážitků - v umělecké literatuře - základ epických dě Umělecké možnosti využívání prvků obecné češtiny a vulgarismů v umělecké literatuře jsem ukázal vlastně na výše citovaných příkladech. Pozornému čtenáři jistě neušlo, že spisovatel dosahuje pravého uměleckého účinu tehdy, jestliže jeho postavy nemluví obecnou češtinou veskrze, ale když jejich mluvní.

Jazykové prostředky pro rozbor uměleckého text

Tyto prostředky nejsou přitom vázány v užití jen na jednu komunikativní sféru, naopak, mohou být využívány v několika komunikativních sférách. Jistě přirozeně tíhnou ke sféře běžného dorozumívání, která je jejich vznikovou základnou, ale bohatě se nadto uplatňují i ve sféře umělecké literatury, a to. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Vypravování - Vypravování je útvarem slohového postupu vyprávěcího. Děj je jedinečný, neopakovatelný, uspořádaný podle časové nebo příčinné souvislosti. Využití • v umělecké.. tropy: jazykové prostředky uměleckého stylu, které jsou založeny na přenášení významu vyskytuje se v ústním hovoru i v umělecké literatuře nejčastěji v podobě dvojího záporu (vyjádříme klad dvěma zápory) 4 např. není to nemožné (= je to možné). V dnešním článku si zjednodušeně vysvětlíme, co je to vlastně próza, poezie a drama. Tradičně rozlišujeme tři literární druhy: próza , poezie a drama . Abychom konkrétní dílo (text) mohli do některého z těchto druhů zařadit, musíme si všímat především jeho podoby

Tropy - obrazná pojmenování skolaposkole

Umělecké prostředky: volný verš odvážné metafory (když o podzim se řízl čas) hudebnost a prolínání žánrů (básně v próze) DEKADENCE - není jednoznačně oddělena od symbolismu, typický odpor k měšťácké společnosti - pesimismus, smrt, zánik,nejistota, civilizační choroby. Nejen líčení, tj. umělecký popis, obsahuje básnické prostředky. Jde tedy o umělecký styl. Doplňuji: Umělecký styl je styl umělecké prózy, dramatu a poezie. V próze převažuje vypravování, umělecký popis (líčení), charakteristika, úvaha, případně prolínání různých útvarů. V dramatu - jazyk se neliší od běžného

-----UMĚLECKÉ SMĚRY-----IMPRESIONISMUS - umělecký směr, vznikl ve francouzském malířství v 70. letech 19. stol. - usiloval o zachycení okamžitých smyslových vjemů, dojmů, pocit 2 personifikace přivedla věci do světa lidí, oživila neživé věci slovesy, přívlastky a přídavnými jmény, jež byly vyhrazeny pouze člověku, a zapojila věci do dějů, v nichž hrají společně s člověkem nebo ho zastupují, pokud nezačnou jednat samy, pozorovány lidmi z dálky - díla umělecké literatury, často jen umělecká próza. popř. neinformovaným publikem Závažný námět zpracovává lacině poutavými prostředky. - v literatuře zdůrazňuje nevěrohodné dějové zápletky, příběhy s happy endem, schematické postavy (jednoznačně kladné a záporné

Slohový útvar - Wikipedi

 1. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŽSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně - interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Mgr. Jana Rozsívalová Tematický okruh: DUM Český jazyk a literatura Název:VY_32 _INOVACE_11_ Slohové postupy, funkční styly a slohov
 2. KNIŽNÍ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - užívají se jen v literatuře, mají charakter intelektuálské mluvy, pociťují se však jako zastaralá. Archaismy - slova zastaralá, užívají se v umělecké literatuře k dokreslení dobové atmosféry - mají často obsah známý, přestalo se jich užívat, ale význam dokážeme odhadnout nebo ho.
 3. obrazné prostředky - tropy, figury stavba vět úloha jazyka v textu literárněhistorický kontext: kontext autorovy tvorby (srovnání s dalšími díly) kontext doby - literárního směru, epochy Osnova rozboru neuměleckého textu: 1. porozumění textu, charakteristika komunikační situace
 4. V epice je běžné stylizovat příběhy ve formě vyprávění s fingovaným subjektem vypravěče, charakterizované často zřetelně stylistickými prostředky (srov. tzv. skaz). Tímto fingovaným subjektem vypravěče bývá nejčastěji některá ze zobrazovaných a jednajících osob, jež pak mluví v první osobě
 5. V hudebním umění, zachycujícím smyslové, přírodní a náladové dojmy hudbou charakterisovanou neurčitostí a zlomkovitostí melodického obrysu, novými harmonickými prostředky a barevnou instrumentací byli předními představiteli impresionismu Claude Debussy, Maurice Ravel, Richard Strauss, Skrjabin, Vítězslav Novák, Josef Suk
 6. V uměleckém textu má svou vlastní, metaforickou, přesnost, své vlastní pravdy, nazvané umělecké odhalení, funkce slovníku závisí na kontextu. Individuální vnímání světa kolem násodráží se v takovém textu pomocí metaforických výpovědí. Koneckonců, umění je především sebevyjádření jednotlivce
 7. O. Respighi, v české hudbě V. Novák a J. Suk literatura - posílení lyričnosti, uvolnění kompozičních schémat v dramatu a románu, orientací na intimní a přírodní tematiku, náznakovostí vyjadřování, zesílením smyslových asociací a vnímavostí pro odstíny zvuků, emocí a nálad v poezii, hudebností verše

Literární impresionismus byl v podstatě knižní obdobou později populárního výtvarného směru. Projevil se především v lyrické poezii, v níž se objevovaly prostředky postavené na smyslových vjemech. Obvyklým prvkem byla personifikace a díky častým zmínkám o přírodě se takovým básním říkalo přírodní lyrika Charakterizujte stylistické lexikální prostředky. 5. Charakterizujte vypravěče textu a hlavní postavy. 6. Najděte v textu motivy odrážející válečnou látku a vysvětlete jejich užití. 7. Charakterizujte užité umělecké prostředky (figury, tropy). Erich Maria Remarque. Na západní frontě klid ( výňatky

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

Obraz Pražského jara v normaliza v umělecké literatuře; to si oproti vědeckým metodám sice neklade nárok na faktografickou (v beletrii umocněná literárními prostředky jako výběr protagonistů a jejich charakteristika, preference určitých motivů, užití obrazných. [1a] Zdá se, že v umělecké próze k částečné motivaci koncového postavení slovesa ve větě došlo. Viz J. Mukařovský, Pokus o slohový rozbor Babičky Boženy Němcové, Kapitoly z české poetiky II, 2. vyd.Praha 1948, s. 438n.; K. Horálek, Několik poznámek o jazyce stylu Boženy Němcové, Studie ze slovanské jazykovědy, Praha 1958, s. 435n

Jiráskova autorita nezeslábla ani v druhé polovině 20. století a Jiráskův způsob literárního výkladu českých dějin byl ideologicky zneužit. Na základě literární analýzy dvou historických románů (Proti všem a Temno) autorka práce charakterizuje narativní styl Aloise Jiráska a popisuje, jakými výrazovými prostředky. Jazykové prostředky: > hovorový až nespisovný > místy archaismy (z astaralé výrazy) > ča sto se objevuje přímá řeč, př irovnání, zdrobněliny > psáno v próze - na tuto dobu velice nezvyklé, protože díla byla psána jako poezie, jelikož se lépe ústně přednášela > ča sto se v této divadelní hře dá použít. Umělecké metody v literatuře, v seznamukteré nyní tvoříme, nelze představit bez epitetu. Jedná se o postavu, cestu, obrazovou definici, kombinaci slov nebo slovo označující osobu, jev, předmět nebo akci ze subjektivní autorské pozice Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce. Futurismus oslavuje průmyslovou společnost a velebí městskou civilizaci. Vznikl před 1. světovou válkou v Itálii jako protest proti dosavadnímu umění a měšťáctví. Chtěl vytvořit nové umění odpovídající době. V poezii usiloval o vytvoření poezie z tzv. osvobozených..

Co jsou Figury? (opakovací figury, řečnické figury

rejstříkem a vysokou úrovní soudobého překladatelství; nový stupeň v teoretickém myšlení o literatuře která z docenění reality vyvod,ila i metodologické důsledky a chtěla k umělecké próze dospět.jinými prostředky nežli prostředky dosavadní liktivní epiky. objevování mnohotvárnosti a mnoho v období třicátých a první poloviny þtyřicátých let řazena k psychologické próze. V přítomné bakalářské práci budeme analyzovat romány Vlčí jáma (1938) J. Glazarové, Svědek (1942) V. Řezáþe, Žhář (1935) E. Hostovského a Petrolejové lampy (1944; původně pod názvem Vyprahlé touhy 1935) J. Havlíþka

Umělecký styl, vypravování - Studuju

Jestliže se v literárních kruzích říká, že kolébkou básní v próze je Francie, pak toto tvrzení dokazuje tato téměř bibliofilsky upravená publikace beze zbytku. Ve zkratce sleduje tvorbu pěti velikánů, kteří věnovali tomuto obtížnému, nicméně podmanivému žánru umělecké síly a prostředky Umělecká interpretace českých dějin v historické próze Aloise Jiráska Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of.

Co jsou umělecké prostředky? - poradna Odpovidat

Umělecká interpretace českých dějin v historické próze Aloise Jiráska Art interpretation of Czech history in the historical prose by Alois Jirásek dc.contributor.adviso b/ v umělecké literatuře - hlavně v próze. c/ v publicistice - fejeton, reportáž. d/ v odborném stylu - historická tematika. Znaky: Přímá řeč, názornost, živost. Poutavost vyprávění - řádné vysvětlení událostí v časové posloupnosti, živé vystižení, přiblížení čtenáři Umělecké triky . Tato scéna vyvolala živou reakci v duši spisovatele. Prostředky expresivity pomáhají autorovi pochopit jeho vzrušení a obdiv k chování vrabce. Především je to řada přídavných jmen a sloves, která přesně sdělují stav všech hrdinů miniatury. Zoufalý, rozcuchaný, zkreslený vrabec se třese a zmrzne. - v umělecké literatuře - základem epických děl (povídek, románů, pověstí) - v běžných hovorech - prosté vypravování událostí, • Nalezněte v textu vhodné jazykové prostředky - tropy, figury, expresivní vyjadřovací prostředky apod

umělecké prostředky tematické okruhy, charakteristické části útvary, žánry místo a doba děje vybrané básně Populární učebnice pro SŠ v praktickém formátu Kompletní nabídku našich titulů najdete na www.fragment.c UMĚLECKÉ SKUPINY ČESKÁ MODERNA 1895 - Manifest České moderny - publikován v časopise Rozhledy, za autory jsou považováni J. S. Machar, F. X. Šalda, podpis připojili další umělci - O. Březina, A. Sova, V úvaha v odborných publikacích, učebnicích, kritická stať, recenze, odborná diskuze publicistický úvodník, komentář, úvaha, rozhlasová a televizní beseda umělecký úvaha (postoje a city autora) v próze i poezii smíšené útvary esej - prostředky umělecké i odborné fejeton, umělecká reportáž - prostředky publicistické

PŮSOBENÍ PUBLICISTIKY NA ŽÁNROV POSUNÉ Y V PRÓZE BOLESŁAWA PRUSE Politická situac ve Polsku po potlačení lednového povstán roku 1864í odkd, y datujeme rozvo polskéhj o pozitivizm novou a tak diferenciacu é prozaickýci h žánrů v polské literatuře, byla složitá. zaboru V pruské zvlášt,m ě za kancléř Erik Gilk se zaměřil na prozaický cyklus Karla Poláčka o okresním městě — stručně charakterizoval poetiku těchto próz a pokusil se pojmenovat klíčové umělecké prostředky, budující specifické napětí mezi nudným bezčasím na jedné straně a tragickými zásahy do maloměstského života na straně druhé Jak umělecké přehánění je realizováno . Aby bylo možné jasně porozumět tomu, co je v literatuře hyperbolas, je třeba znát metody pro realizaci zesílení, které je obsaženo v textu uměleckého díla. Expresivitu dosahuje spisovatel pomocí lexikálních hyperbolů, včetně slov dokonalý, absolutně, všechno v umělecké literární a výtvarné hnutí založené v roce 1916 T. Tzarou, J. Arpem aj. v Curychu, paralelně se rozvíjelo v USA a v Německu, od roku 1920 centrem Paříž. Podstatou dadaismu je negace konvenčního umění i života, a to formou nesmyslného, provokativního počínání; ve výtvarném umění zejména použití ready. Expresivní prostředky, které se dnes vyskytují v hudbě, poezii a dokonce i próze, jsou francouzského původu, protože jsou nedílnou součástí balady. Tento žánr byl nakonec vytvořen v pozdním středověku ve Francii. Ballad. Tento termín je také přítomen v literární kritice av muzikologii

Funkce umělecké literatury: estetická, formativní, vzdělávací, výchovná, společenská, zábavná Mezi zvláštní jazykové prostředky v literatuře řadíme tropy a figury. 1. TROPY - jazykové prostředky uměleckého stylu, které spočívají v přenášení významu. 2 druhy tropů: metafora a metonymie Citát v multidisciplinárním kontextu (Studie o citátu v časopise Zeitschrift für Semiotik). Slovo a slovesnost, 1995, 56, s. 38-43. Od stylu k smyslu. Stylistyka, 1995, 4, s. 265-267. [s A. Macurovou] Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře Umělecké dílo zobrazuje skuteþnost reálného i fiktivního světa ze subjektivního pohledu autora. Tato skuteþnost je později Jedná se o prostředky uţívané nejen v poezii, ale i v próze a dramatu. 13 patří prostředky grafické, a prostředky kompoziní výstavby textu, mezi něţ řadíme.

umělecké prostředky k tomu volí a jaký autorský záměr svojí volbou sledují. Úvod Lingvistický obrat ve společenských vědách, který se odehrál na přelomu padesá-tých a šedesátých let, se velmi záhy projevil rovněž v historiografii, konkrétně vzásad - ním přehodnocení historikova přístupu k dějinám Analýza textu - na co se zaměřit. Pokud jste si vytáhli poezii či drama, můžete ztratit trochu času tím, že okomentujete jejich strukturu.U dramatu by určitě mělo padnout například slovo replika nebo scénická poznámka, u poezie strofa, rýmové schéma a podobně. Zjistěte si také, jestli básně, které jste si dali do maturitního seznamu, nesplňují charakteristiky. V lyrickém díle: KONTRAST - protikladné jevy. PARALELISMUS - stejně dlouhé sloky. OPAKOVÁNÍ - refrén, část textu, jež se opakuje. GRADACE - stupňování. POINTA - překvapivý motiv, ukončení. POEZIE - dílo psané ve verších. PRÓZA - souvislý text, neveršovaný, dělí se na odstavce . POEZIE. Rýmovaná (náhodný.

maturitní otázka: Moderní umělecké směry 2. pol. 19. století () Prostředky: básnické obrazy, nepravidelný verš, zvuková stránka jazyka, melodie Začínal jako autor parnasistních veršů (v té době byly oblíbené - Čech, Vrchlický), pro sebe si psal obyčejné básně, které byly později vydány.. - umělecké směry - impresionismus, symbolismus, dekadence - formují se od 2. pol 19. století ve Francii a současně s nimi i realismus a naturalismus - nová generace básníků - odvracela se od společenských problémů k subjektivismu s důrazem na jedinečnost prožitku, svobodný a bohemský přístu Umělecké směry ve světové proze; V. Vedlejší věty; Nenašel jsi, co jsi hledal? Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontakt. Váš e-mail esej; v tomto útvaru se mísí prostředky odborné a umělecké fejeton , umělecká reportáž ; v těchto útvarech se mísí prostředky publicistické a umělecké Související články Editova

Cílem práce je popsat a interpretovat umělecké prostředky užívané k naplnění vlasteneckyvýchovné tendence v české próze druhé poloviny 19. století.The bachelor thesis is called Patriotic and educational tendencies in Prague prose by Karolina Světlá and it deals with the analysis of Prague novels from the writer Karolina. UMĚLECKÉ A JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: 1. psáno spisovným jazykem, úsporný výraz, strohá stylizace. 2. - v roce 1954 dostal Nobelovu cenu za knihu Stařec a moře- v roce 1961 spáchal sebevraždu ( dodnes nebyla objasněna) DÍLO V KONTEXTU AUTOROVI TVORBY:. prostředků usouvztažňování vět v promluvě, jejich obvyklost. Kdyby tyto prostředky měly být seřazeny podle významu, jaký mají při vytvá-ření intenzity syntaktického pole promluvy - při vytváření jeho hloub-ky - , bylo by pořadí právě opačné. Je nabíledni, že promluva, jejíž vý Umělecké jazykové prostředky - Wiki Kompozice literárního díla . 2017 - Schmiedeweinacht v rakouském Ybbsitz - vítězství v kategorii akademisch/konzeptionell 2018-19 - výroba nerezové sochy DNA pro BFÚ AVČR v Brně dle mého návrh Vaše síň pořádá aukce dvakrát do roka, na jaře a na podzim Vyrábíme manipulační techniku pro prádelny, sklady, nemocnice a letiště. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz umělecké dílo = forma mezilidské komunikace (vztah mezi umělcem a vnímatelem) a součást kultury estetické ztvárnění skutečnosti (nejen kopie), ozvláštnění uměleckými prostředky vyjádření vztahu člověka ke skutečnosti + vliv na jeho smysly, rozum, city, podnět pro fantazii a rozumovo

 • Times higher education.
 • Silonky ve spreji heureka.
 • Stupické rajče pěstování.
 • Konstanta programování.
 • Anglická královna matka.
 • Branka k plotu pozink.
 • Fs cvut plán.
 • Cestovní ruch cz nace.
 • 34 odst 5 zákona č 561 2004 sb.
 • Afghánistán tálibán.
 • Jak fotit lidi v přírodě.
 • Maltézská pomoc osobní asistence.
 • Gepa onlineshop.
 • New orleans wiki.
 • Tn nova živě.
 • Potkan v domacnosti.
 • Zděný plot cena.
 • Kotě.
 • Proč neočkovat.
 • Týden vědy a techniky 2017.
 • Maggie siff filmy a televizní pořady.
 • Čip proti krádeži kola.
 • Bulimie a sebepoškozování.
 • Prenatalni test z krve cena.
 • Android vypnout vývojářské možnosti.
 • Fialove ruze.
 • Karlův most pověst.
 • Pikes peak mustang.
 • Zprávy z europarlamentu.
 • Haldex 4.
 • Erikafashion dodani.
 • Hbo go.
 • Jak pozovat na svatebnich fotkach.
 • Budweisers budvar soudek.
 • Kapiláry.
 • Bible jazyk.
 • Parametricky popis.
 • Brooklyn beckham and madison beer.
 • Jak vymaskovat obrázek.
 • Ořešák americký zkušenosti.
 • Vodní raketa z pet lahve.